Химн на Република Армения

 

Химн на Армения — композиция «Наша Родина» (Մեր Հայրենիք, «Mer Hayrenikh», дословно — «Наше Отечество»).
Утвърден на 1 юли 1991 г. с решение на Върховния съвет на Републики Армения. За основа е взет химна на Републики Армения от 1918—1920 г. (първата република). Автор на стиховете — Микаел Налбандян (1829—1866), автор на музиката — Барсех Каначян (1885—1967).

 

Родина наша, свободна, независима,
Що е живяла векове наред,
Своите синове зове в
Свободна, независима Армения.
Навсякъде смъртта е една,
Човек умира само веднъж,
Но блажен този, който загива
За свободата на своя народ.

Մեր Հայրենիք, ազատ անկախ,
Որ ապրել է դարե դար
Իր որդիքը արդ կանչում է
Ազատ, անկախ Հայաստան։

Ահա եղբայր քեզ մի դրոշ,
Զոր իմ ձեռքով գործեցի
Գիշերները ես քուն չեղա,
Արտասուքով լվացի։
Նայիր նրան երեք գույնով,
Նվիրական մեկ նշան
Թող փողփողի թշնամու դեմ
Թող միշտ պանծա Հայաստան։

Ամենայն տեղ մահը մի է
Մարդ մի անգամ պիտ մեռնի,
Բայց երանի` որ յուր ազգի
Ազատության կզոհվի։